جشن ماتم: هگل و انقلاب فرانسه (۲)/ مُراد فرهادپور

jashn-matam-2

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
جشن ماتم: هگل و انقلاب فرانسه (۲)
مُراد فرهادپور
شروع دوره: یکشنبه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۷.۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com