حق به شهر و سرمایه داری: در جستجوی آرمان شهر/ پرویز صداقت

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز 1398 موسسه “پرسش”

حق به شهر و سرمایه داری: در جستجوی آرمان شهر

پرویز صداقت

شروع دوره: دوشنبه 15مهر ماه ساعت 17

88822010-88837647

شهر همزاد سرمایه‌داری است و کانون مبارزات ضدسرمایه‌داری هم در شهر جای گرفته است و ایده‌های اتوپیا هم اساساً ایده‌هایی شهری هستند.

در درس‌گفتار حاضر، ضمن خوانش رادیکال از مفهوم حق به شهر، ارتباط شهر و سرمایه‌داری از منظر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و به‌طور خاص رابطه‌ی شهر و بحران‌های سرمایه‌داری، و آرمان‌شهر در مقام بدیل سرمایه‌داری بررسی می‌شود.

در این چارچوب، آرمان‌شهر در مقام یک طراحی فضایی، آرمان‌شهر در مقام یک فرایند اجتماعی، و نهایتاً آرمان‌شهر در مقام یک فرایند فضایی ـ زمانی در چارچوب مفهوم حق به شهر مورد بررسی قرار می‌گیرد.