داغ قایبل یا اثر انگشت روح: فیلم‌دیدن با آدورنو/ صالح نجفی 

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

داغ قایبل یا اثر انگشت روح:
فیلم‌دیدن با آدورنو

صالح نجفی

شروع دوره: دوشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۷

سرفصل مباحث جلسات:

جلسه اول:
الهیات سینما. بکت یا هیچکاک؟ بازن یا آدورنو؟
جلسه دوم:
سوژه/ابژۀ سینما. شاهین مالت به روایت آدورنو
جلسه سوم:
از بدن تا روح. آدورنو و بوسۀ مرگبار
جلسه چهارم:
آدورنو و چاپلین: سرمایه‌داری در بحران

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷