درآمدی بر تبارشناسی دولت مدرن در ایران/ عادل مشایخی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان 1398 موسسه “پرسش”

درآمدی بر تبارشناسی دولت مدرن در ایران

عادل مشایخی

شروع دوره: پنجشنبه 17 مرداد ماه ساعت 16

88822010-88837647