درباره فساد فساد و وانواع آن٬ نظریه های فساد٬ فساد٬فقر و نابرابری و فساد و جامعه مدنی/ سعید مدنی

دسته بندی

Course

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

درباره فساد فساد و وانواع آن٬ نظریه های فساد٬ فساد٬فقر و نابرابری و فساد و جامعه مدنی

سعید مدنی

شروع دوره: چهارشنبه 20 آذر ماه ساعت17

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷