دردسرهای لذت: از لذت‌گرایی تا هیچ‌انگاری (مبانی اصل لذت در نظریات فروید و لاکان)/ جواد گنجی

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۷ موسسه “پرسش”

«دردسرهای لذت: از لذت‌گرایی تا هیچ‌انگاری»
(مبانی اصل لذت در نظریات فروید و لاکان)

جواد گنجی
شروع دوره: سه شنبه ۸ خرداد ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

سرفصل مباحث جلسات:
ــ لذت گلایه و ماتم
ـــ لذت و والایش
ـــ لذت و تکرار
ـــ سوپراگو و قانون لذت