درد عشق و جدایی: تجربه‌ی دردهای روانی-جسمانی از منظر روانکاوی/ جواد گنجی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

درد عشق و جدایی

تجربه‌ی دردهای روانی-جسمانی از منظر روانکاوی

جواد گنجی

شروع دوره: سه شنبه ۱۷ دی ماه ساعت ۱۷

سرفصل مباحث جلسات:

ــ دردناکی ماتم

ــ شبح ابژه‌ی ازدست‌رفته‌ی عشق

ــ آشوب رانه‌ها: خسران جهت‌سنج درونی

ــ فریاد درد: علل روانی درد جسمانی

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷