درسگفتار اقتصاد سیاسی تهران / پرویز صداقت

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
اقتصاد سیاسی تهران
پرویز صداقت
شروع دوره: دوشنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۷.۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷