اَحیای روانکاوی، کلینیک گره ها: مقدمه ای بر سمینار 23 ژاک لاکان: جویس و سمپتوم/ شهریار وقفی پور

دسته بندی

Course

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

اَحیای روانکاوی، کلینیک گره ها: مقدمه ای بر سمینار 23 ژاک لاکان: جویس و سمپتوم

شهریار وقفی پور

شروع دوره: یکشنبه 10 آذرماه ساعت ۱7

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷