درسگفتار بحران: کنکاشی در اقتصاد سیاسی ایران امروز/ پرویز صداقت

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز 1397 موسسه “پرسش”
بحران: کنکاشی در اقتصاد سیاسی ایران امروزی

پرویز صداقت

شروع دوره: سه شنبه 10 مهرماه ساعت 17:30
88822010-88837647

سرفصل مباحث جلسات:

جلسه‌ی اول: ابعاد نظری بحران اقتصادی

جلسه‌ی دوم: نظام انباشت شکل‌‌گرفته در اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب

جلسه‌ی سوم: دلایل شکل‌گیری بحران مالی، کاهش ارزش پول ملی، بحران بازتولید اجتماعی، زحران زیست‌محیطی، بحران تقاضای مؤثر و بحران فرار سرمایه و بازتولید گسترده در اقتصاد.

جلسه‌ی چهارم: راه‌های ترمیم و برون‌رفت از بحران