درسگفتار تنها پرسش اخلاقی: آیا از میلت پا پس کشیده ای؟ مروری بر سمینار هفتم ژاک لاکان: اخلاق روانکاوی (۱۹۵۹-۶۰)/شهریار وقفی پور

دسته بندی

Course

تنها پرسش اخلاقی: آیا از میلت پا پس کشیده ای؟
مروری بر سمینار هفتم ژاک لاکان: اخلاق روانکاوی (۱۹۵۹-۶۰)

شهریار وقفی پور

شروع دوره یکشنبه 14بهمن 1397

ساعت 17:30-19:30