درسگفتار حاکمیت و قدرت مؤسِس / فاطمه صادقی

دسته بندی

Course

درسگفتارهای زمستان ١٣٩۶ موسسه “پرسش”
درسگفتار حاکمیت و قدرت مؤسِس /

فاطمه صادقی
سه شنبه ۳ بهمن ماه ساعت ١٧:٣٠
٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧
طرح درس ِ درسگفتار “حاکمیت و قدرت و موسس”
فاطمه صادقی
شروع دوره : سه شنبه 3 بهمن ماه 1396 ساعت 17:30
حاکمیت مفهومی جا افتاده در اندیشۀ سیاسی مدرن است، اما از مضامین متفاوت و متضادی برخوردار بوده است. این مفهوم از قرن 12 به بعد به واسطۀ نزاع معروف میان پاپ و حاکم دنیوی، طیفی از آراء و نظریه¬های سیاسی را پدید آورد که به شکلگیری مبانی مدرن این مفهوم منجر شد. در حالیکه برخی از کنونیست¬های قرون وسطایی حاکمیت را برآمده از مردم در مقام قدرت مؤسس دانستند، در اندیشۀ سیاسی مدرن به ویژه از زمان ژان بُدن به بعد، حاکمیت به قدرت حکم¬رانی مطلق حاکم و فرمانرواییِ او بر اتباع تعریف و مبنای تشکیل و استقلال دولت¬های ملی بر اساس اصل عدم مداخله به ویژه از قرار وستفالی به این سو شد. اما زیر سؤال¬رفتن قراردهای اجتماعی و بین¬المللی، ناکامی¬های دولت¬های ملی در تحقق مطالبات شهروندان و گسست و شکاف روزافزون میان اتباع و حاکمیت¬های ملی پرسش از حاکمیت را دوباره در کانون توجه قرار داده است. بر این اساس می¬توان پرسید: رابطۀ میان قدرت مؤسس و حاکمیت چیست و حکمرانی بر کدام مبانی استوار است؟ این درسگفتار با محوریت پرسش¬های فوق، سیر تجدید نظر در مفهوم حاکمیت و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می¬دهد.
حدود مباحثی که در هر جلسه ارائه می¬شود، به قرار زیر است:
جلسۀ اول:
طرح مسأله و بحث در مورد اهمیت آن
جلسۀ دوم:
حاکمیت و قدرت مؤسس در اندیشۀ سیاسی مدرن: هابز و بُدن؛ خاستگاه¬های رمی، اسلامی و قرون وسطایی حکمرانی و قدرت مؤسس
جلسۀ سوم:
سه رهیافت نظری در باب قدرت مؤسس و قدرت حاکم
جلسۀ چهارم:
ادامۀ بحث از جلسۀ پیشین و جمع¬بندی