درباره‌ی فروید: از هانس کوچولو تا موش‌مرد/ جواد گنجی

ID:
class04

دسته بندی

Course

درسگفتارهای بهار 1395 موسسه “پرسش”

درباره‌ی فروید: از هانس کوچولو تا موش‌مرد

جواد گنجی
شروع دوره: شنبه  اردیبهشت ساعت 18
88822010-88837647
qporsesh.com

سرفصل مباحث جلسات:

جلسه‌ی اول

هانس کوچولو؛ نمونه‌ای از فوبیا و اضطراب

جلسه‌ی دوم

موش‌مرد؛ نمونه‌ای از روان‌رنجوری وسواسی

جلسه‌ی سوم

دُرا؛ نمونه‌ای از هیستری

جلسه‌ی چهارم

گرگ‌مرد؛ روان‌رنجوری دوران طفولیت