درسگفتار سیاست و امر تروماتیک/محمدرضا تاجیک

دسته بندی

Course

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»

سیاست و امر تِروماتیک

محمدرضا تاجیک

شروع دوره: یکشنبه 28 بهمن ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷