درسگفتار لایب نیتس و امر سیاسی(2)/ عادل مشایخی

دسته بندی

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
لایب نیتس و امر سیاسی (2)
عادل مشایخی
شروع دوره: چهارشنبه ۲۹ آذرماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷