درسگفتار مارکس/ عادل مشایخی

دسته بندی

Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۷ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

مارکس
عادل مشایخی
شروع دوره: پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه ساعت ۱۶
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۲۷۶۴۷