درسگفتار نام های مستعار سیاست: از ایسخولوس تا کافکا، تجدید مبانی بوطیقای مقاومت/ صالح نجفی

دسته بندی

Course

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
درسگفتار نام های مستعار سیاست: از ایسخولوس تا کافکا، تجدید مبانی بوطیقای مقاومت

صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه ۱۸ بهمن  ماه ساعت ۱۷.۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com