درسگفتار نو اصلاح طلبی: گفتمانی برای فردا/ محمدرضا تاجیک

دسته بندی

Course

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»
درسگفتار نو اصلاح طلبی: گفتمانی برای فردا

محمدرضا تاجیک
یکشنبه 24 تیرماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷