درسگفتار هستی شناسی٬زبان و نظریه سوژه2 /مراد فرهادپور

دسته بندی

Course

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»

هستی شناسی٬زبان و نظریه سوژه2

مُراد فرهادپور

شروع دوره: یکشنبه 28 بهمن ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷