پدیدارشناسی هنر: تجربه زیبایی شناختی به روایت میکل دوفرن(2) /مسعود علیا

دسته بندی

Course

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

پدیدارشناسی هنر: تجربه زیبایی شناختی به روایت میکل دوفرن (2)

مسعود علیا

شروع دوره: شنبه 2 آذرماه ساعت ۱7

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷