درسگفتار گُدار بعد از موج نو - مازیار اسلامی

دسته بندی

Course

درسگفتارهای پاییز۱۳۹۵ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

درسگفتار گُدار بعد از موج نو

مازیار اسلامی

شروع دوره:  متعاقبا اعلام میگردد

تلفن:۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷