در جستجوی توسعه از دست رفته: نهادهای توسعه چگونه ساخته می شوند؟ /کمال اطهاری

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۷ موسسه “پرسش”
در جستجوی توسعه از دست رفته: نهادهای توسعه چگونه ساخته می شوند؟
کمال اطهاری
شروع دوره: یکشنبه ۳ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

نوشته کمال اطهاری درباره درسگفتار در جستجوی توسعه از دست رفته: نهادهای توسعه چگونه ساخته می شوند؟

انقلاب اسلامی برای درانداختن طرحی نو، یا ایجاد نهادهایی جدید صورت گرفت تا طبق قانون اساسی، نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه­گری و سلطه­پذیری، خودکامگی، تبعیض و محرومیت کند، مشارکت عامه مردم را برای تعیین سرنوشت خویش تامین نماید و . . . به عبارت دیگر توسعه پایدار را برای مردم ایران به ارمغان آرد. اما بدون شک این مهم محقق نشده یا حق مردم ایران به توسعه برآورده نگشته است.

به رغم درآمدهای بی­سابقه نفتی، تحت انحصارطلبی سیاسی و اقتصادی، نهادهای اقتصادی ناقص­تر و کژکارکردتر شده، فساد نظام­مند و رانت­جویی گسترش یافته و تثبیت گشته، و محیط زیست و کشاورزی ایران را در آستانه نابودی قرار گرفته است. از سوی دیگر روشنفکران رسمی و سنتی به رغم در دست داشتن دانشگاه­ها و موسسات و بودجه­های پژوهشی و تشکیل احزاب و انجمن­ها، در راه تعریف نهادهای انتظام بخش به توسعه پایدار ایران توفیقی ناکافی و ناقص داشته­اند. در نتیجه بحران یا نوسانات شدید اقتصادی غالب و دائم است و روزبروز سرمایه­های طبیعی، مالی، فیزیکی، انسانی، اجتماعی و نمادین بیشتری به هدر می­رود. در محیطی تحت فشار یا در حوزه عمومی نیز، میان روشنفکران غیررسمی (غیرخودی و دگراندیش) جهت­گیری­های آرمانی و مباحث انتزاعی و سلبی، بر مباحث ایجابی و توسعه­ای غلبه داشته است.

تاریخ تحول و توسعه بشری در واقع تاریخ تحول و توسعه نهادی است. این توسعه بطور مقدم حاصل وجود دستگاه اعتقادیِ منسجم و بخردانه و مورد توافق جمعی برای تعریف یک مدل نهادی شایسته برای یک جامعه معین، و آغاز عمومیت بخشیدن و نهادسازی براساس آن است. اما این مهم در ایران مدت­ها است که تعریف نشده و حتا تعریف آن بطور علمی و ایجابی در حوزه­های رسمی و غیررسمی در دستور کار روشنفکران قرار نگرفته است. ازین رو نخستین گام در جستجوی توسعه­ی از دست رفته ایران این است که این اقدام با تمام سختی­هایش در دستور کار حوزه عمومی قرار گیرد تا به تدریج حوزه سیاسی (کنونی یا آینده) مجبور به تبعیت از آن گردد.

در این درس­گفتار با تعریف این که نهاد چیست و چگونه ساخته می­شود، می­کوشیم گام نخست را  در این راه برداریم. ما به عنوان سرآغاز یک برنامه پژوهشی می­کوشیم پاسخ این پرسش­ها را بیابیم که  رابطه بین اعتقادات و نهادها چیست؟ چگونه نهادها ساخته شده و تغییر می کنند؟ چگونه نهادها بر عملکرد اقتصادی و توسعه تاثیر می گذارند؟ و . . .