دلوز و مسئله بازتولید / عادل مشایخی

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
درسگفتار دلوز و مسئله بازتولید/

عادل مشایخی
شروع دوره:سه شنبه ۲۹فروردین  ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com