دلوز و مسئله بازتولید(۲) : ماکرو سیاست، میکرو سیاست/ عادل مشایخی

دسته بندی

Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
دلوز و مسئله بازتولید(۲) : ماکرو سیاست، میکرو سیاست
عادل مشایخی
شروع دوره: چهار شنبه ۱7 خرداد ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰