دولت و سرمایه: دیدی دیگر به مدرنیته / مُراد فرهادپور

دسته بندی

Course

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
دولت و سرمایه: دیدی دیگر به مدرنیته
مُراد فرهادپور
شروع دوره: یکشنبه 24 دی ماه ساعت ۱۷.۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com