زبان و نظم نمادین: زایش سوژه ناخودآگاه (بررسی جایگاه امر خیالی و امر نمادین در نظریه‌ی لاکان)/ جواد گنجی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study
درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»
 
زبان و نظم نمادین: زایش سوژه ناخودآگاه
(بررسی جایگاه امر خیالی و امر نمادین در نظریه‌ی لاکان)
 
جواد گنجی
 
شروع دوره: سه شنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
 
 
سرفصل مباحث جلسات:
ـــ امر خیالی و نقد اگو سایکولوژی
ـــ امر نمادین و عقده اودیپ
ـــ اختگی و قانون میل
ـــ سوژه‌ی ناخودآگاه