زبان و چالش های ترجمه / احمد پوری

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار 1395 موسسه “پرسش”

زبان و چالش های ترجمه

 احمد پوری

روزهای سه شنبه از تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1395 

ساعت 17.15-19.15