زمان از دست رفته - زمان بازیافته : درس هایی از پروست برای فلسفه/صالح نجفی

DURATION:
4
ID:
class18

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

درسگفتارهای تابستان 1395 موسسه “پرسش”
زمان از دست رفته – زمان بازیافته : درس هایی از پروست برای فلسفه

صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه 28 تیر ماه ساعت 17.30-1930
88822010-88837647
qporsesh.com

دیدگاهتان را بنویسید