زمان مادلِن یا پروست-هیچکاک: سرگیجه و خاطره محال/ صالح نجفی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار 1398 موسسه “پرسش”

زمان مادلِن یا پروست-هیچکاک: سرگیجه و خاطره محال

صالح نجفی

شروع دوره: دوشنبه 27 خردادماه ساعت 17

سرفصل مباحث جلسات:
جلسه اول:متافیزیک سرگیجه:شاهکار هیچکاک به روایت رابین وود
جلسه دوم: سینما و ادبیات: سرگیجه هیچکاک و سرگیجه پروست
جلسه سوم:مادلن چیست؟ طعم پروستی مادلن و مادلن السترِهیچکاک
جلسه چهارم: سرگیجه ی فضا، سرگیجه زمان: سرگیجه به روایت کریس مارکر

88822010-88837647