زیباشناسی شکست: بکت و فلسفه/ صالح نجفی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

زیباشناسی شکست: بکت و فلسفه

صالح نجفی

شروع دوره: دوشنبه ۲۶ فروردین ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷