زیبایی شناسی، تخیل و جهان های ممکن نزد هوسرل/ مسعود علیا

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان 1398 موسسه “پرسش”

زیبایی شناسی، تخیل و جهان های ممکن نزد هوسرل

مسعود علیا

شروع دوره: شنبه 12 مرداد ماه ساعت 17

88822010-88837647