زیست-جنبش/ محمدرضا تاجیک

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۷ موسسه “پرسش”
زیست-جنبش
محمدرضا تاجیک
شروع دوره: یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷