ستایش دیالکتیک در تعطیلات هگل: دنیای رنه ماگریت/ صالح نجفی

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۷ موسسه “پرسش”
ستایش دیالکتیک در تعطیلات هگل: دنیای رنه ماگریت
صالح نجفی
دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
@porseshiha