سرمایه داری و روانکاوی/ عادل مشایخی

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۷ موسسه پرسش

سرمایه داری و روانکاوی
عادل مشایخی

شروع دوره: پنجشنبه ۳ خرداد ماه ساعت ۱۶
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷