سورن کیرکگور: انقلاب خاموش در فلسفه/ صالح نجفی

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
سورن کیرکگور: انقلاب حاموش در فلسفه
صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۷.۳۰
سرفصل مباحث جلسات:
۱. پاراباسیس مدام: کیرکگور و مفهوم آیرونی؛
۲. آنتیگونه ی مدرن: کیرکگور و تراژدی؛
۳. طریق شوالیه های ایمان: کیرکگور و کافکا؛
۴. از تذکار تا تکرار: انقلاب کیرکگور در فلسفه.
تلفن:۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com