نکاتی پیرامون تفکرات کورنلیوس کاستوریادیس/ مُراد فرهادپور

ID:
class03

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

نکاتی پیرامون تفکرات کورنلیوس کاستوریادیس / مُراد فرهادپور

شروع دوره : یکشنبه 26 اردیبهشت ساعت 17:30-19:3

جهت دانلود منبع مورد نیاز برای این دوره لینک زیر را کلیک نمایید

Cornelius Castoriadis, John V. Garner, Gabriel Rockhill Postscript on Insignificance Dialogues with Cornelius Castoriadis 2011 (1)