سینمای مدرن اروپا(١): زمینه های تاریخی -فلسفی / مازیار اسلامی

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای پاییز ١٣٩۶ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”
سینمای مدرن اروپا(١): زمینه های تاریخی -فلسفی
مازیار اسلامی
شروع دوره: سه شنبه ۴ مهر ساعت١٧:١۵
٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧