سینمای بحران و گسست: اصغر فرهادی/مازیار اسلامی

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
درسگفتار سینمای بحران و گسست: اصغر فرهادی

مازیار اسلامی
شروع دوره:شنبه ۲اردیبهشت  ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com