سینمای مدرن اروپا: دراماتورژی و سبک شناسی سینمای مدرنیستی/ مازیار اسلامی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
سینمای مدرن اروپا: دراماتورژی و سبک شناسی سینمای مدرنیستی
مازیار اسلامی
شروع دوره: سه شنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۵
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
@porseshiha