عدالت نزد مارکس و راولز: ضرورت یا انصاف/کمال اطهاری

دسته بندی

Course


درسگفتارهای زمستان 1394 موسسه “پرسش”
عدالت نزد مارکس و راولز: ضرورت یا انصاف؟
کمال اطهاری
شروع دوره:یکشنبه 20 دی ماه ساعت 17.15- 19.15
تلفن: 88822010-88837647
qporsesh.com
telegram.me/porseshiha