عصر زیبای فلسفه فیلم(1) آنری برگسون و ژان اپشتاین: ژست، تصویر و فتوژنی/ مازیار اسلامی

دسته بندی

Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

عصر زیبای فلسفه فیلم(1) آنری برگسون و ژان اپشتاین: ژست، تصویر و فتوژنی

مازیار اسلامی

شروع دوره: سه شنبه 19 آذر ماه ساعت17

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷