عکاسی و فلسفه: علیه تاریخ فاتحان/ صالح نجفی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»
عکاسی و فلسفه: علیه تاریخ فاتحان
صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه۲۵ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

سرفصل مباحث جلسات:

جلسۀ اول: والتر بنیامین و ناخودآگاهِ دیداری. پاریس در عکس‌های اوژن اَتجه

جلسۀ دوم: رولان بارت و نیروی عاطفی ــ ماقبل تأملی ــ ماقبل ایدئولوژیکیِ تصویر. پرسه در اتاق روشن

جلسۀ سوم: ژاک رانسیر و تصویرهای فکور. بازبینی عکس‌های لوئیس هاین

جلسۀ چهارم: مایکل فرید و منزلت هنری عکاسی در زمانۀ ما. جف وال، ویتگنشتاین و حیات هرروزه