فساد سیاسی و آثار آن در اقتصاد، سیاست و فرهنگ /احمد توکلی

دسته بندی

Course

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
فساد سیاسی و آثار آن در اقتصاد، سیاست و فرهنگ

احمد توکلی
شروع دوره:  شنبه ۱۱دی ماه ساعت ۱۷.۳۰

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷