(فلسفه اخلاق/سازگاری / ناسازگاری اخلاقی زیستن با عقلانی زیستن/مصطفی ملکیان

DURATION:
4

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

(فلسفه اخلاق/سازگاری / ناسازگاری اخلاقی زیستن با عقلانی زیستن/مصطفی ملکیان

شروع دوره :چهارشنبه۱۲ آبان ماه۹۵

ساعت ۱۸-۲۰