(فلسفه اخلاق/ اخلاقی زیستن یعنی چه ؟(معنا شناسی اخلاق)-دوره اول/مصطفی ملکیان

DURATION:
4weeks
ID:
class-01

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

(فلسفه اخلاق/ اخلاقی زیستن یعنی چه ؟(معنا شناسی اخلاق)-دوره اول/مصطفی ملکیان

شروع دوره :چهارشنبه 15 اردیبهشت 95 ساعت 18

عناوین دوره ها

دوره فلسفه اخلاق ( استاد مصطفی ملکیان) -1 اخلاقی زیستن یعنی چه؟ ( معنا شناسی اخلاق) -2 چرا باید اخلاقی زیست؟( ضرورت اخلاق) (2) -1 سازگاری/ ناسازگاری اخلاقی زیستن با عقلانی زیستن (3) -2 کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن (4) -3 کارکردهای منفی اخلاقی زیستن -3 احکام و قواعد اخلاقی را چگونه تشخیص دهیم؟ (معرفت شناسی اخلاقی) (5) -1 ماهیت احکام و قواعد اخلاقی (6) -2 توجیه احکام و قواعد اخلاقی -4 آیا برای اخلاقی زیستن فقط یک راه وجود دارد یا بیش از یک راه؟ (کثرت/ وحدت گرایی اخلاقی) -1وحدت گرایی (7) الف- وظیفه گرایی (8)ب- پیامدگرایی/ نتیجه گرایی (9) ج- فضیلت گرایی (10)د- اخلاق مراقبت (11)ه- اخلاق زنانه نگرانه (فمینیستی) -2 کثرت گرایی (12) الف- اخلاق جهانی (13) ب- رجحان/ عدم رجحان یک راه اخلاقی زیستن بر راه های دیگر -5 موانع و ممدات اخلاقی زیستن (14) -1 موانع و ممدات جامعه شناختی اخلاقی زیستن (15) -2 موانع و ممدات روانشناختی غیر معرفتی اخلاقی زیستن (16) -3 موانع و ممدات روانشناختی معرفتی اخلاقی زیستن (17) -4 خود گزینی (18) -5 عدم کف نفس (19) -6 عدم خود فرمان روایی (20) -7 عشق -6اخلاقی زیستن رافع همه/ پاره ای از مشکلات (محدودیت های اخلاقی) (21) -1 خوشی زندگی (22) -2 ارزش زندگی

-7 دیگران را چگونه اخلاقی کنیم؟ ( تعلیم و تربیت اخلاقی) (23) -1 امکان تعلیم و تربیت اخلاقی (24) -2 مطلوبیت تعلیم و تربیت اخلاقی (25) -3 روشهای تعلیم و تربیت اخلاقی 25 دوره (100 جلسه)