فلسفه اخلاق: کارکردهای منفی اخلاق زیستن/ مصطفی ملکیان

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

فلسفه اخلاق:
کارکردهای منفی اخلاق زیستن

مصطفی ملکیان

شروع دوره: چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷:۳۰

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷