فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن-مصطفی ملکیان

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
درسگفتار فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن-مصطفی ملکیان
شروع دوره: چهارشنبه ۳۰فروردین  ماه ساعت ۱۸
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com

لطفا توجه فرمایید !

با توجه به تکمیل ظرفیت سالن اصلی موسسه، دوستانی که از این لحظه به بعد ثبت نام می نمایند در کلاس های بالا و از طریق

ویدئو پروژکتور در کلاس حضور خواهند داشت.