فلسفه و تراژدی/ مراد فرهادپور

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

فلسفه و تراژدی

مراد فرهادپور

شروع دوره: یکشنبه ۱۲ آبان ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷