فلسفه و حقیقت/ مراد فرهاد پور

دسته بندی

Bachelor , Course

درسگفتارهای بهار 1395 موسسه “پرسش”

فلسفه و حقیقت

مراد فرهادپور

روزهای یکشنبه از تاریخ 22 فروردین ماه 1395 

ساعت 17.15-19.15