فلسفه ی مرکزهای غایب: ویلیام فاکنر و سیاستِ ادبیات/ صالح نجفی

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

درسگفتارهای تابستان 1395 موسسه “پرسش”

فلسفه ی مرکزهای غایب: ویلیام فاکنر و سیاستِ ادبیات
صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه  اول شهریور ماه 1395 ساعت 17.30
تلفن: 88822010-88837647
qporsesh.com

سرفصل مباحث جلسات

1. حضور غایبِ خواهر: معمای کدی در «خشم و هیاهو»

2. غیابِ حاضرِ مادر: معمای ادی در «درازکشیده که می مردم»
3. نیروی سیاهِ جنوب: «ابشالوم! ابشالوم!»
4. پرده ی آخر فاکنر: مسیحِ سیاه-سفید در «حرامیان»